فقط خداست که ...
میشود با دهان بسته صدایش کرد...
میشود با پای شکسته هم به سراغش رفت...
تنها خریداریست که اجناس شکسته را بهتر برمیدارد...
تنهاکسی است که وقتی همه رفتند میماند...
وقتی همه پشت کردند آغوش میگشاید...
وقتی همه تنهایت گذاشتند محرمت میشود...
و تنها سلطانیست که ...
دلش با بخشیدن آرام می گیرد، نه با تنبیه کردن...!
همیشه و همه جا ...

/ 3 نظر / 32 بازدید
تارا

بدون رویاها ما به چیزی نمی رسیم ،بدون عشق ما احساسی نخواهیم داشت:اما بدون خدا ما چیزی نیستیم.

تارا

این نمکدان خدا جنسه عجیبی دارد هر چقدر می شکنیم باز نمک ها دارد