زندگی را تو بساز


نه بدان ساز که سازند و پذیری بی حرف...


زندگی یعنی جنگ تو بجنگ


زندگی یعنی عشق


تو بدان عشق بورز…

/ 0 نظر / 2 بازدید