خدا:بنده ی من نمازشب بخوان وآن یازده رکعت است.

بنده:خدایاخسته ام!نمیتوانم!

خدا:بنده ی من،دورکعت نمازشفع ویک رکعت نمازوتربخوان.

بنده:خدایا!خسته ام برایم مشکل است نیمه شب بیدارشوم.

خدا:بنده ی من قبل ازخواب این سه رکعت رابخوان.

بنده:خدایاسه رکعت زیاداست!

خدا:بنده ی من فقط یک رکعت نمازوتربخوان.

بنده:خدایاامروزخیلی خسته ام!آیاراه دیگری ندارد؟

خدا:بنده ی من قبل ازخواب وضوبگیروروبه آسمان کن وبگویاالله.

بنده:خدایا!من دررختخواب هستم اگربلند شوم خواب ازسرم می پرد!

خدا:بنده ی من همان جاکه درازکشیده ای تیمم کن وبگویاالله.

بنده:خدایاهواسرداست!نمی توانم دستانم رااززیرپتودربیاورم!

خدا:بنده ی من دردلت بگویاالله مانمازشب برایت حساب میکنیم.

بنده اعتنایی نمی کندومی خوابد.

خدا:ملائکه ی من ببینیدمن آنقدرساده گزفته ام امااوخوابیده است چیزی به اذان صبح نمانده اورابیدارکنید دلم برایش تنگ شده است امشب بامن حرف نزده!

ملائکه:خداوندا!دوباره اورابیدارکردیم،امابازخوابید.

خدا:ملائکه ی من درگوشش بگوییدپروردگارت منتظرتوست!

ملائکه:پروردگارا!بازهم بیدارنمیشود.

خدا:اذان صبح رامی گویندهنگام طلوع آفتاب است ای بنده ی من بیدارشونمازصبحت قضامی شودخورشیدازمشرق سربرمی آورد.

ملائکه:خداوندانمی خواهی بااوقهرکنی؟

خدا:اوجزمن کسی راندارد...شایدتوبه کرد...

/ 0 نظر / 2 بازدید