زن فریاد برآورد

ﻣﻦ . . .
‏ﺩﻭﺷﯿﺰﻩ ﻣﮑﺮﻣﻪ ﻫﺴﺘﻢ
ﻭﻗﺘﯽ ﺯﻥ ﻫﺎ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﻡ ﻗﻨﺪ ﻣﯽ ﺳﺎﺑﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻗﻨﺪ، در ﺩﻟﻢ ﺁﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ !
ﻣﻦ . . .
‏ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻣﻐﻔﻮﺭﻩ ﻫﺴﺘﻢ
ﻭﻗﺘﯽ در جوانی ﺯﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﺳﯿﺎﻩ ﮔﺮﺍﻧﯿﺖ آرام ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺍﻡ و ﺍﺣﺘﻤﺎلن ﻫﯿﭻ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ !
ﻣﻦ . . .
‏ﻫﻤﺴﺮی مهربان ﻫﺴﺘﻢ
در صفحه اول پرتیراژترین روزنامه ای که ﺷﻮﻫﺮﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭیش ﺗﺎ چهلم من ﺁﮔﻬﯽ ﻭﻓﺎﺕ در آن به چاپ می رساند !
ﻣﻦ . . .
‏ﺯﻭﺟﻪ ﻫﺴﺘﻢ
ﻭﻗﺘﯽ ﺷﻮﻫﺮﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻪ سال ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﺿﯽ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻭ فرزندﻡ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ۵۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺪﻫﺪ !
ﻣﻦ . . .
‏ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﻫﺴﺘﻢ
از روزی که ﺷﻮﻫﺮ میانسالم ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯿﻮﻥ ﻗﺮﺍﺿﻪ ﺍﺵ ﺍﺯ ﮔﺮﺩﻧﻪ ﺣﯿﺮﺍﻥ سالم به مقصد نرسید !
ﻣﻦ . . .
‏ﺧﻮﺷﮕﻠﻪ ﻫﺴﺘﻢ
در کوچه های تنگ و خلوت برای ﭘﺴﺮان ﺟﻮﺍن کم ظرفیت که با متلکی احتمالن ارضا می شوند !
ﻣﻦ . . .
‏ﺿﻌﯿﻔﻪ ﻫﺴﺘﻢ
ﻭﻗﺘﯽ ﺭﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪان ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺑﺰﺭگم ﺣﻖ ﺍﺭث خودم ﺭﺍ گدایی کنند !
ﻣﻦ . . .
‏ﺑﺎﻧﻮ ﻫﺴﺘﻢ
در ادعاهای پوچ زن ستیزان بی مقدار، وقتی تظاهر به دفاع از حقوقم می کنند !
ﻣﻦ . . .
‏ﮐﺪﺑﺎﻧﻮ ﻫﺴﺘﻢ
که ﺷﻮﻫﺮﻡ بعد از غذا ﺁﺭﻭﻍ های جانانه ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﻭ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﺵ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺷﮑﻢ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺵ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ !
ﻣﻦ . . .
‏ﻣﺎﻣﯽ ﻫﺴﺘﻢ
روزی که ﺩﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﻢ ﺩﺭ ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺭﻭﻍ ﭘﺮﺩﺍﺯﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ !
ﻣﻦ . . .
‏ﻣﺎﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ
وقتی که بچه هایم خرم می کنند ﺗﺎ خطاهاشان ﺭﺍ نادیده بگیرم و تنبیه شان نکنم !
ﻣﻦ . . .
‏ﺑﯽ ﺑﯽ ﻫﺴﺘﻢ
ﻭ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﯽ ﺁﺭﮐﺎﺋﯿﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ تا ﻧﻮﻩ ﻭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺗﯿﮏ ﺗﯿﮏ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻋﮑﺲ یادگاری بگیرند !
ﻣﻦ . . .
‏ﻧﻨﻪ ﻫﺴﺘﻢ
ﻭﻗﺘﯽ ﭼﺎﺭﻗﺪﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺎﻕ ﺯﯾﺮ ﮔﻠﻮﯾﻢ ﻣﯽ بندم ﻭ ﻧﻮﻩ ﺍﻡ در جمع دوستانش، ﺧﺠﺎﻟﺖ زده مرا ﺧﺪﻣﺘﮑﺎﺭ مادرش معرفی می کند !
ﻣﻦ . . .
ﺧﺎنومی، ﻋﺮﻭﺳﮏ، پیشی، نفس هستم
در ماه های اول آشنایی تا رو شدن چهره ی واقعی نامردان تنوع طلب !
ﻣﻦ . . .
‏ﺯﻧﯿﮑﻪ ﻫﺴﺘﻢ
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺮﺩ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ، ﺗﺬﮐﺮﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭﺳﺖ پارک کردن ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﺩ !
ﻣﻦ . . .
سلیته هستم
ﺩﺭ ﻓﺮﯾﺎﺩﻫﺎﯼ ﺷﺒﺎﻧﻪ ی ﺷﻮﻫﺮﻡ بعد از دیر آمدنش به خانه و توجیه خیانت های مکررش !‏
ﻣﻦ . . .‏
ﻣﺎﺩﺭ ﻓﻮﻻﺩﺯﺭﻩ ﻫﺴﺘﻢ
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ چیزی که حق من و فرزندانم است ﺑﺎ این و آن ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻢ !
ﻣﻦ . . .‏
ﺩﻟﯿﻠﻪ، ﻣﺤﺘﺎﻟﻪ، ﻧﻔﺲ ﻣﺤﯿﻠﻪ ﻣﮑﺎﺭﻩ، ﻣﺎﺭ، شیطان، ﺷﺠﺮﻩ ﻣﺜﻤﺮﻩ ﺍﺛﯿﺮﯼ و ﻟﮑﺎﺗﻪ ﻫﺴﺘﻢ
در محاوره ی دیر پای مردمان این سرزمین کهن که ادعای فرهنگ آریایی ۲۵۰۰ ساله دارند !
ﺩﺍﻣﺎﺩﻡ مرا ﻭﺭﻭﺭﻩ ﺟﺎﺩﻭ خطاب می کند.
ﺣﺎﺝ ﺁﻗﺎ مرا‏ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺁﻗﺎ مصطفی صدا می زند.
و پدر و ﻣﺎﺩﺭﻡ مرا ﮐﻨﯿﺰ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ کنند.
لعنت ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ

[ ۱۳٩٤/٥/۱٢ ] [ ٦:٠٥ ‎ق.ظ ] [ سرنا وثوقی ]

[ نظرات () ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه